10 Soru 10 Cevap

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”},”title”:”10 Soru 10 Cevap”},”section_Xhyr6″:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_Xhyr6″,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_mWMQN”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_5JvB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”HTsVD”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”10 Soru 10 Cevap”,”tag”:”h2″}]},{“component”:”hc_subtitle”,”id”:”hb3qG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”title”:””,”subtitle”:””,”icon”:””,”style”:”base”,”alignment”:”text-left”,”scroll_top”:true}]}],”section_settings”:””},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_5ZtkF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”6wgVD”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”

1-Belediyenin Organları Hangileridir? Organların Nitelikleri Nelerdir?

\na-) Meclis (Karar)\n\nb-) Encümen (Karar ve uygulama)\n\nc-) Başkan (Belediye tüzel kişiliğinin başı)\n\n \n\n \n

2-) Belediyenin Hangi Organları Seçimle Oluşur? Özlük Hakları Kabaca Nasıldır?

\na-) Meclis (Üyelere belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.\n\nb-) Başkan (Nüfusa göre belirlenmiş bir aylık brüt ödenek)\n\nc-) Encümenin seçimle gelen siyasi üyeleri (Haftada bir ayda dört kez olmak üzere toplantı ödeneği)\n\n \n\n \n

3-) Kimler Belediye Başkan Aday Adayı ve Meclis Üyesi Adayı Olabilir?

\n2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir.\n\nBu durumda;\n

  \n \t

 1. a) İlkokul mezunu olmayanlar,
 2. \n \t

 3. b) Kısıtlılar,
 4. \n \t

 5. c) Askerlikle ilişiği olanlar,
 6. \n \t

 7. d) Kamu hizmetinden yasaklılar,
 8. \n \t

 9. e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,
 10. \n \t

 11. f) Affa uğramış olsalar bile;
 12. \n

\n1.) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,\n

  \n \t

 1. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,
 2. \n \t

 3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,
 4. \n \t

 5. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar.
 6. \n

\n \n

4-) Belediye Başkanı Adayı Olabilmek İçin İstifa Etmesi Gerekmeyenler Kimlerdir?

\na-) Milletvekilleri\n\nb-) Belediye başkanları\n\nc-) İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri\n\nd-) Muhtarlar\n\nNot: Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar.\n\n \n\n \n

5-) Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliklerinde Adaylık Sistemi Nasıldır?

\nAnayasa ve Kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak, seçilme yeterliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabilir.\n\nMahalli İdareler seçimlerinde aday tespiti 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 37 nci maddesindeki hükümlere göre yapılır:\n\n+BELEDİYE BAŞKANI ADAYLIĞI: Seçimlere katılma yeterliliği bulunan her parti her belediye için bir (1) belediye başkanı adayı bildirmek zorundadır.\n\n+MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLIĞI: Yüksek Seçim Kurulu Kararı (12.01.2014/43) \n\nBelediye meclisi üyeliği seçimlerinde 2972 sayılı Kanun’un 10/c maddesi uyarınca;\n\n“Siyasi partilerin önce kontenjan sayısı çıkarılarak asıl üye adaylarının isimleri yazıldıktan sonra seçim çevresi sayısı kadar yedek üye adayların isimleri yazılıp çekilecek bir çizgiden sonra seçim çevresi kontenjan adaylarının isimlerini yazmaları gerektiğine”,\n\nÖrneğin: 15 belediye meclisi üyesi çıkacak bir seçim çevresinde;\n\nSiyasi partiler;\n\n13 asıl üye,\n\n15 yedek üye,\n\n2 kontenjan ismi bildireceklerdir.\n\n \n\n \n

6-) Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeliği Nasıl Kazanılır?

\na-) Büyük şehir belediye meclisleri belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının HER İLÇE İÇİN BEŞTE BİRİ alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden teşekkül eder. Bu hesaplamada artık sayılar nazara alınmaz.\n\nb-) Yedek üyelikler de aynı usulle hesaplanır.\n\nİlçe belediye başkanları, büyükşehir belediye meclislerinin doğal üyeleridir.\n\nKontenjan üyeleri, büyükşehir belediye meclisine gidecek üyeler arasından önceliklidir.\n\nSeçimlerde bu asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.\n\n \n\n \n

7-) Kontenjan Adaylığı Nedir? Belediye Başkanı İçin Önemi Nasıldır?

\nHer seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır:\n\nBelediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre:\n\nHer seçim çevresinde seçilecek üye sayısı, İLÇE NÜFUSUNUN SON SAYIMDAKİ DURUMU göz önünde bulundurularak belirlenir.\n\nNüfusu;\n\n+10 bine kadar olan beldelerde 9’dan,\n\n+1 milyondan fazla olan beldelerde 55’e kadar değişen rakamlarla belediye meclis üyesi sayısı saptanır.\n\nAyrıca siyasi partiler belediye seçimlerinde kontenjan adayı da göstermektedir.\n\nKontenjan adayı sayısı da;\n\n+Belediye meclis üyesi sayısı 9 ve 11 olan ilçelerde 1,\n\n+55 olan beldelerde 6,\n\nolmak üzere büyüklüğe orantılı olarak değişmektedir.\n\nKontenjan adayları, aday sıralamasına dâhil edilmeyerek ayrıca kontenjan adayı olarak yazılırlar. Seçim çevresinde geçerli oyların en çoğunu alan siyasi partinin kontenjan adayları belediye meclis üyeliğini kazanmış olur.\n\nSiyasi partiler, belediye meclis üye sayısı 9 ve 11 olan beldelerde bir, 15 olan beldelerde iki, 25 ve 31 olan beldelerde üç, 37 olan beldelerde dört, 45 olan beldelerde beş, 55 olan beldelerde altı adet KONTENJAN ADAYI gösterirler.\n\nKontenjan adayı, adayların sıralamasına dâhil edilmeyerek aday listelerinde kontenjan adayı olarak ayrıca yazılır. Siyasi partiler kontenjan adaylarını merkez yoklaması ile tespit ederler. Ancak, merkez karar ve yönetim organları bu yetkisini il veya ilçe yönetim kurullarına devredebilirler. Siyasi Partiler kontenjan adaylarını bu Kanunun 12 nci maddesindeki aday listesinde yer vermek suretiyle ilçe seçim kurullarına bildirirler. Kontenjan adayları bu Kanunun 18 inci maddesinin (f) bendinin ikinci fıkrasındaki aday listelerinde de yedek adaylardan sonra ayrıca yazılır.\n\n \n\n \n

8-) Meclis Üyeliği Seçim Sonuçlarına Yönelik Örnekler Verilebilir mi?

\n+MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMİ/ÖRNEK I: \n

Nüfusu 260 bin olan bir ilçe belediyesi-

\nBu belediyenin meclis üye sayısı 37 olup, büyükşehir belediyesinde 8 üye ile temsil edilecektir. Bu üyelerden biri belediye başkanı, diğerleri ise ilçe belediye meclisinden gidecek olan üyedir.\n\nBu belediyenin meclis listesinde, üç kontenjan adayı yer alacaktır.\n\nSeçim sonucunda yapılan hesaplamalarda;\n\nA Partisi: 13\n\nB Partisi: 20\n\nC Partisi: 4\n\nMeclis üyesi çıkarmış olsun.\n\nKontenjan üyelerin 3 ünü de (B) Partisi kazanmıştır.\n\n+MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMİ/ÖRNEK II: \n

Nüfusu 10 binin altında olan bir ilçe belediyesi-

\nBu belediyenin meclis üye sayısı 9 olup, büyükşehir belediyesinde 2 üye ile temsil edilecektir. Bu üyelerden biri belediye başkanı, diğeri ise belediye meclisinden gidecek olan üyedir.\n\nBu belediyenin meclis listesinde 1 kontenjan adayı yer alacaktır.\n\nSeçim sonucunda yapılan hesaplamalarda;\n\nA Partisi: 4\n\nB Partisi: 3\n\nC Partisi: 2\n\nMeclis üyesi çıkarmış olsun.\n\nKontenjan üyelerin tümünü (A) Partisi kazanmıştır.\n\n \n\n \n\n \n

9-) Norm Kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı Bulunan Belediyelerde, Meclis Üyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Olabilirler mi? Bunların Sayısı En Fazla Kaç Olabilir? Bunlara Maaş Ödenebilir mi?

\nNorm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.\n\nBu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir.\n\n \n\n \n

10-) Belediyelerin Meclis Üyeliklerinin Oluşumu (Büyükşehir) ile İlgili Örnek Bir Tablo Yapılabilir mi?

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

Nüfus Belediye Meclisi Üye Sayısı Büyükşehir Belediye Meclisine Katılacak \n\nÜye Sayısı Doğal Üye\n\n(İlçe Belediye Bşk.) Toplam Katılacak Üye Sayısı Kontenjan Üye Sayısı
<-10.000 9 1 1 2 1
10.001-20.000 11 2 1 3 1
20.001-50.000 15 3 1 4 2
50.001-100.000 25 5 1 6 3
100.001-250.000 31 6 1 7 3
250.001-500.000 37 7 1 8 4
500.001-1.000.000 45 9 1 10 5
1.000.000-< 55 11 1 12 6

\n “}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}